Přejít na obsah
Grantová řízení 

MINISTERSTVO KULTURY:

Havarijní program – z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na zabezpečení nejnaléhavějších oprav nemovitých kulturních památek, zejména na odstranění havarijního stavu střech a nosných konstrukcí staveb.

Informace k Havarijnímu programu: NPÚ - územní odborné pracoviště v Pardubicích, Zámek 4, 53116  Pardubice, tel.: 466 797 711, email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón – je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace nebo památkové zóny. Finanční příspěvky však mohou být z něho poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky. (Ve správním obvodu Ústí nad Orlicí se toto týká města Ústí nad Orlicí  )

Program záchrany architektonického dědictví – tímto programem je podporována obnova kulturních památek tvořících nejcennější součást našeho architektonického dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely a podobně. Zamýšlené práce přitom musejí směřovat k záchraně kulturní památky nebo záchraně těch jejích částí, které tvoří podstatu kulturní památky. K žádosti o zařazení do tohoto programu se přikládá zvláštní druh dokumentace, tzv. projekt záchrany kulturní památky.

Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny – zaměřuje se na podporu obnovy a zachování kulturních památek lidové architektury, jako jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky a boží muka, které se nacházejí v uvedených památkově chráněných územích.

Program restaurování movitých kulturních památek – z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely.

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností – tento dotační program umožňuje obcím s rozšířenou působností podílet se na kompenzaci veřejného zájmu na úseku památkové péče a efektivně se podílet na zachování a obnově kulturních památek. Příspěvky na obnovu kulturní památky jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky. Příspěvek poskytuje prostřednictvím žádosti podané na příslušnou obec s rozšířenou působností Ministerstvo kultury.

Základní informace:

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1, ( 257 085 111, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Městský úřad  Ústí nad Orlicí, odbor ŠKCP  (465 514 306 / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)


PARDUBICKÝ KRAJ

Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2020

Podprogram A) stavební obnova kulturních památek (střechy vč. krovů a klempířských prvků, statika, roubení, odvodnění objektů, podlahy, otvorové prvky, fasády, stavebně-historické průzkumy, ...)

Podprogram B) restaurování kulturních památek a jejich součástí (oltáře, varhany, lavice, sochy, malby, ostění a kamenné prvky, vitráže,...)

Podprogram C) zachování a obnova drobných objektů památkového charakteru (zachování a obnova drobných objektů místního významu, neevidovaných v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, za využití tradičních materiálů a technologií – boží muka, kapličky, křížky, apod.)

O poskytnutí grantu v podprogramu A) a B) může žádat pouze vlastník kulturní památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, které se nacházejí na území Pardubického kraje. Ústřední seznam kulturních památek ČR je zpřístupněn na internetové adrese http://monumnet.npu.cz

O poskytnutí grantu v podprogramu C) může žádat pouze vlastník objektu či pozemku, na nichž se tyto objekty nacházejí, popřípadě jiné osoby na základě plné moci udělené vlastníky těchto objektů či pozemků.

Informace: Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení kultury a památkové péče, Komenského náměstí 125, 53116 Pardubice, Ing. Jitka Bártová, 466026560, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


MĚSTSKÝ ÚŘAD ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Podpora údržby nemovitostí (nikoli kulturních památek) v městské památkové zóně Ústí nad Orlicí 
 
Město Ústí nad Orlicí každoročně vyhlašuje dotační program na podporu údržby budov, které se nacházejí v městské památkové zóně Ústí nad Orlicí a které nejsou kulturními památkami. Dotace je poskytována pouze na opravu či výměnu oken, dveří, a výkladců (materiálem musí být z pohledové strany z ulice či náměstí vždy dřevo) a střešní krytiny. Dotace může dosáhnout max. 20 % rozpočtovaných nákladů.
 
Žádosti na předepsaném formuláři je možné podávat do 30. 4. příslušného roku.
 
Informace: Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor ŠKCP, Mírové náměstí čp.7, 524 01 Ústí nad Orlicí, Ing. Dana Kličková, 465 514 306, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Národní památkový ústav

Připravuje odborná vyjádření při opravě a jiných stavebních úpravách nemovitých kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR nebo nemovitostí, které nejsou kulturními památkami,  ale nacházejí se v Městské památkové zóně Ústí nad Orlicí a v Městské památkové zóně  Brandýs nad Orlicí ( dále jen MPZ Ústí nad Orlicí  a MPZ Brandýs nad Orlicí). Připravuje rovněž podklady pro restaurování movitých kulturních památek.
Adresa a kontakty:


Národní památkový ústav

územní odborné pracoviště

Přihrádek 5

531 16 Pardubice

tel.. 466 797 711

fax: 466 501 662

http://www.npu.cz

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Karel Formánek - stavební úpravy nemovitých KP a objektů v MPZ

Mgr. Jiří Švec – lidová architektura

Ph.Dr. Václav Paukrt- restaurovaní nemovitých památek

Mgr. Veronika Cinková - památkář specialista