Přejít na obsah

Povinné informace

1. Oficiální název:

Město Ústí nad Orlicí

Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí
IČ: 00279676

DIČ: CZ00279676

2. Důvod a způsob založení:

Právním základem současného postavení města Ústí nad Orlicí je Ústava ČR a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Město Ústí nad Orlicí je územním samosprávným společenstvím občanů, veřejnoprávní korporací, která má postavení právnické osoby - v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Město spravuje své záležitosti samostatně - samostatná působnost. Státní správa jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu města, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost.

3. Organizační struktura:

Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí zřizuje výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány. 

Rada města Ústí nad Orlicí zřizuje komise jako své poradní orgány.

Městský úřad Ústí nad Orlicí se člení na odbory a oddělení.

Městská policie.

4. Kontaktní spojení:

Sídlo:

Sychrova ulice 16, 562 24  Ústí nad Orlicí

Telefon: 465 514 111
Fax: 465 525 563
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Obecný tvar e-mailové adresy: "prijmeni"@muuo.cz
Datová schránka: bxcbwmg
www: www.ustinadorlici.cz
Úřední hodiny:  
Pondělí 8:00 - 17:00
Středa 8:00 - 17:00

Podmínky provozu elektronické podatelny a datové schránky

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Zdeňka Nováková
telefon: + 420 465 514 323
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

5. Bankovní spojení:

Případné platby můžete poukázat na č.ú.: 19 - 420611/0100

Účet pro platby správních poplatků, místních poplatků, pronájmů pozemků a nemovitostí a ostatních plateb na účet města. Pro tyto platby je nutno uvést správný variabilní symbol, který poplatníkům sdělí příslušný odbor městského úřadu.

6. IČ: 279676

7. DIČ: CZ00279676

8. Rozpočet:

Viz Strategické dokumentyRozpočet města

9. Žádosti o informace:

Žádost o poskytnutí informace je možné podat ústně, telefonicky nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení.
Písemná žádost je podána dnem, kdy ji město obdrželo.
Z písemné žádosti musí být zřejmé, že je určena městu, a že ji žadatel podává podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Žadatel - fyzická osoba - uvede v žádosti: jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu adresu bydliště, adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

Žadatel - právnická osoba - uvede v žádosti: název, identifikační číslo, adresu sídla, adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

10. Příjem žádostí a dalších podání:

Žádost či stížnost, podnět, návrh nebo jiné podání lze podat písemně nebo ústně do protokolu. Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny. Podání učiněná osobně přijímá podatelna v sídle městského úřadu, na adrese Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí.

Městský úřad vyřizuje stížnosti a petice podle vnitřních směrnic pro vyřizování stižností a peticí podaných Městskému úřadu Ústí nad Orlicí a v souladu s příslušnými právními předpisy ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejich doručení městskému úřadu.

11. Opravné prostředky proti rozhodnutí příslušných odborů MěÚ:

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru, který napadené rozhodnutí vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v příslušném zákoně, na jehož základě bylo rozhodnutí vydáno.
Proti rozhodnutí odboru městského úřadu a strážníků městské policie při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat odvolání.

12. Tiskopisy:
Viz Tiskopisy ke stažení Zde na tomto odkazu naleznete seznam tiskopisů řazených dle odborů, které je možno si stáhnout.

13. Návody na řešení nejdůležitějších životních situací:

Vybrané návody pro řešení životních situací jsou dostupné v sekci "Životní situace".

14. Nejdůležitější právní předpisy:

Mezi nejdůležitější právní předpisy podle nichž město jedná a rozhoduje patří zejména:

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- zákon č. 200/1990 sb., o přestupcích
- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
- zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
- zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně některých zákonů

Veškeré právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů ČR jsou k nahlédnutí v provozní době městského úřadu v kanceláři majetkoprávního odboru č. dveří  246 v budově A, tel. č. 465514220.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací:

Poskytování informací na základě žádosti je prováděno za úhradu viz tento odkaz

16. Seznam poskytnutých informací

Titulek Datum vložení Dokument
Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 05. 2024 6. červen 2024 zde
Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 04. 2024 6. červen 2024 zde
Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 04. 2024 6. květen 2024 zde
Žádost o poskytnutí informací ze dne 02. 04. 2024 6. květen 2024 zde
Žádost o poskytnutí informací ze dne 01. 04. 2024 6. květen 2024 zde

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:

Výroční zpráva za rok 2023

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2011

18. Informační systémy používané na Městském úřadě Ústí nad Orlicí:
Informační systém Radnice VERA od společnosti VERA spol. s r.o.
Antivirový systém NOD32 od společnosti ESET software spol. s.r.o.

19. Seznam organizací a organizačních složek města:

Příspěvkové organizace
Kultura
Sociální péče
Organizační složky

 

20. Zde naleznete informace o výsledcích kontrol podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů provedených Městským úřadem Ústí nad Orlicí. 

Informace o výsledcích kontrol za rok 2023

Informace o výsledcích kontrol za rok 2022

Informace o výsledcích kontrol za rok 2021

Informace o výsledcích kontrol za rok 2020

Informace o výsledcích kontrol za rok 2019

Informace o výsledcích kontrol za rok 2018

Informace o výsledcích kontrol za rok 2017

Informace o výsledcích kontrol za rok 2016

Informace o výsledcích kontrol za rok 2015

Informace o výsledcích kontrol za rok 2014

Informace o výsledcích kontrol za rok 2013