Přejít na obsah

Regulační plán "Revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí"

Dne 18.4.2016 byl Zastupitelstvem města Ústí nad Orlicí vydán Regulační plán "Revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí", který nabyl účinnosti dne 6. 5. 2016. Regulační plán je uložen na stavebním úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí a na Krajském úřadu Pardubického kraje, oddělení územního plánování.

Textová část

Hlavní výkres

Hlavní výkres – dopravní infrastruktura

Hlavní výkres – technická infrastruktura

Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření

Výkres asanací

Výkres etapizace 

Příloha textové části – tabulka předpokládaných kapacit

Koordinační výkres

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Výkres širších vztahů


Hluková studie včetně sčítání dopravy a výpočtu intenzit

Hluková studie

Situace - stávající intenzity dopravy - den

Situace - výhledové intenzity dopravy - den

Situace - stávající intenzity dopravy - noc

Situace - výhledové intenzity dopravy - noc

Výpočet intenzit


INFORMACE O SCHVÁLENÍ ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU

Zadání regulačního plánu „Revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí“ bylo projednáno dle § 64 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě výsledků projednání bylo upraveno a předloženo ke schválení Zastupitelstvu města Ústí nad Orlicí. Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 8. září 2014 pod číslem usnesení 668/24/ZM/2014 schválilo Zadání uvedeného regulačního plánu.

V současné době probíhají práce na Návrhu regulačního plánu, které budou dokončeny začátkem r. 2015.

Schválené zadání regulačního plánu 


INFORMACE O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU

Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí rozhodlo na svém zasedání dne 23.6.2014 o pořízení Regulačního plánu „Revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí". Regulační plán bude navazovat na soutěž o návrh s názvem „Revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí" a bude řešit transformaci, nové využití a uspořádání území areálu bývalé továrny Perla 01 v Ústí nad Orlicí a jeho přilehlého okolí. Zpracovatelem regulačního plánu bude autor vítězného návrhu proběhlé soutěže Atelier MS plan s.r.o., Praha zastoupený Ing. arch. Michalem Šourkem.

Na základě uvedeného rozhodnutí Zastupitelstva města byl v souladu s § 64 stavebního zákona zpracován návrh zadání regulačního plánu a oznámení záměru. Návrh zadání včetně oznámení záměru je vystaven k veřejnému nahlédnutí na stavebním úřadu MěÚ Ústí nad Orlicí a na internetových stránkách města. Oznámení o vystavení návrhu zadání je prostřednictvím veřejné vyhlášky vyvěšeno na úřední desce od 22.7.2014. Do 22.8.2014 může každý uplatnit své požadavky na obsah návrhu zadání regulačního plánu a vyjádření k oznámení záměru, a to písemně u stavebního úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí. 

Oznámení o vystavení návrhu zadání

Návrh zadání regulačního plánu

 Oznámení záměru