Přejít na obsah

Volná pracovní místa

Výběr zaměstnanců na úřednické pozice ve veřejné správě má svá specifika, která jsou dána zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k této skutečnosti jsou na volné pracovní pozice vypisována výběrová řízení.

 


Vyhlášení výběrového řízení č. 8/2024 na obsazení pracovního místa strážník Městské policie Ústí nad Orlicí

Vyhlášení výběrového řízení č. 9/2024 na obsazení dvou pracovních míst na pozici referent/ka finančního odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí

 


Praktické informace k přihlášce do výběrového řízení

Co musí obsahovat přihláška do výběrového řízení?

  • Samostatnou přihlášku (jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, kontakt na uchazeče, datum a podpis uchazeče).
  • Strukturovaný životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech.
  • Originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce (dočasně lze nahradit čestným prohlášením).
  • Úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
  • Motivační dopis – uchazeč informuje o důvodech/motivech, které ho vedou k rozhodnutí zúčastnit se konkrétního výběrového řízení. Proč je nejvhodnější uchazeč pro danou pozici, profesní úspěchy a také proč chce spojit svou kariéru s Městským úřadem Ústí nad Orlicí.  

Jak podat přihlášku?

Přihlášku lze podat pouze písemně, a to dvěma způsoby: 

  • Osobně donést na podatelnu, a to nejpozději v den uvedený v oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
  • Zaslat poštou, rozhodující je den podacího razítka z pošty (nejpozději den uvedený v oznámení o vyhlášení výběrového řízení). Přihlášku nelze podat v elektronické podobě, např. e-mailem. 

Příklad: Termín pro podání přihlášek je do 1. 2. 2024. Nejpozději je možné přihlášku podat (aby byla zařazena do výběrového řízení) dne 1. 2. 2024 osobně na podatelně. Nebo 1. 2. 2024 podat přihlášku na poště (podací razítko z pošty bude ze dne 1. 2. 2024), i když přihlášku obdržíme z pošty až 2. 2. 2024, je rozhodující datum podání na poště.

Mgr. Gabriela Mánková
tajemnice MěÚ
  
Pozn. Výběr zaměstnanců se řídí zákonem č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. Městský úřad Ústí nad Orlicí nevede žádnou databázi uchazečů o zaměstnání z důvodu dodržení zákona č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů.