Přejít na obsah

Volná pracovní místa

Výběr zaměstnanců na úřednické pozice ve veřejné správě má svá specifika, která jsou dána zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k této skutečnosti jsou na volné pracovní pozice vypisována výběrová řízení.


Přehled aktuálních výběrových řízení na volná pracovní místa naleznete v sekci INFORMUJOU na hlavní straně našeho webu.


Praktické informace k přihlášce do výběrového řízení

Co přihláška do výběrového řízení musí obsahovat?

  • Samostatnou přihlášku k výběrovému řízení (jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, datum a podpis uchazeče, kontakt na uchazeče).
  • Strukturovaný životopis, ve kterém uchazeč uvede především údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech.
  • Originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce (dočasně lze nahradit čestným prohlášením).
  • Úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
  • Motivační dopis – informujte nás o důvodech (motivech), které Vás vedou k rozhodnutí zúčastnit se konkrétního výběrového řízení. Sdělte nám, proč máte za to, že jste nejvhodnější uchazeč pro určitou pozici, jaké jsou Vaše profesní úspěchy a také proč chcete spojit Vaši kariéru s Městských úřadem Ústí nad Orlicí.

Doplňující informace k přihlášce.

  • Originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce (dočasně lze nahradit čestným prohlášením).
  • Úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
  • Motivační dopis – informujte nás o důvodech (motivech), které Vás vedou k rozhodnutí zúčastnit se konkrétního výběrového řízení. Sdělte nám, proč máte za to, že jste nejvhodnější uchazeč pro určitou pozici, jaké jsou Vaše profesní úspěchy a také proč chcete spojit Vaši kariéru s Městských úřadem Ústí nad Orlicí.


Jak správně podat přihlášku.

 Přihlášku lze podat pouze písemně, a to dvěma způsoby: 

  • Osobně na podatelnu, a to nejpozději v den uvedený v oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
  • Zaslat poštou, v tomto případě je dnem přijetí přihlášky den, kdy je přihláška doručena prostřednictvím pošty na podatelnu. Rozhodující je den podacího razítka z pošty (nejpozději den uvedený v oznámení o vyhlášení výběrového řízení). Přihlášku nelze podat v elektronické podobě (např.: elektronicky přes e-mail). 

Mgr. Gabriela Mánková
tajemnice MěÚ
 
Dále si dovolujeme upozornit, že Městský úřad Ústí nad Orlicí nevede žádnou databázi uchazečů o zaměstnání, a to z důvodu dodržení zákona č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů.

Transparentně nastavený výběrový proces, seriózní a vstřícný přístup jsou hodnoty, na kterých si zakládáme.

Při výběru uchazečů uplatňujeme nediskriminační přístupy. Rovněž dodržujeme principy rovných příležitostí a zachováváme postupy rovného zacházení.