Přejít na obsah

Činnost Komise prevence kriminality zabezpečuje MěÚ Ústí nad Orlicí prostřednictvím odboru sociálních služeb.Prevence krim LOGO

Prevence kriminality

Prevence kriminality zahrnuje soubor nerepresivních opatření, tedy veškeré úsilí vyvíjené státními, veřejnoprávními a soukromoprávními subjekty směřující k předcházení páchání kriminality a snižování obav z ní. Jedná se o opatření situační prevence, sociální prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností a pomoci obětem trestných činů.

Hlavním cílem aktivit prevence kriminality je snižování míry a závažnosti trestné činnosti, jejich příčin a následků a zvyšování pocitu bezpečí občanů.

Mapa kriminality

Prevence kriminality ČR


Město Ústí nad Orlicí a prevence kriminality

Město Ústí nad Orlicí se prevencí kriminality intenzivněji zabývá od roku 2012, kdy byla radou města ustanovena Komise prevence kriminality, jejímž úkolem je koordinace preventivních aktivit na území města, analyzování aktuální bezpečnostní situace ve městě a přijímání následných opatření.

Komise prevence kriminality je zodpovědná za zpracovávání bezpečnostních analýz včetně Koncepce prevence kriminality města a Programu prevence kriminality města, který reflektuje aktuální bezpečnostní situaci a plány města v oblasti prevence na daný rok.

Prostřednictvím Komise prevence kriminality se město Ústí nad Orlicí zapojuje do dotačního řízení Ministerstva vnitra, které v rámci tzv. Programu prevence kriminality finančně podporuje preventivní projekty. Komise je odpovědna za zpracování preventivních projektů a podávání žádostí o státní účelovou dotaci.

Statut Komise prevence kriminality

manažer prevence kriminality Mgr. Tomáš Lukes


Dokumenty prevence kriminality

Program prevence kriminality města Ústí nad Orlicí na rok 2024

Koncepce prevence kriminality města Ústí nad Orlicí na období 2021 - 2025


Prevence kriminality města v jednotlivých letech

Preventivní aktivity v roce 2013

Preventivní aktivity v roce 2014

Preventivní aktivity v roce 2015

Preventivní aktivity v roce 2016

Preventivní aktivity v roce 2017

Preventivní aktivity v roce 2018

Preventivní aktivity v roce 2019

Preventivní aktivity v roce 2020

Preventivní aktivity v roce 2021

Preventivní aktivity v roce 2022

Preventivní aktivity v roce 2023