Přejít na obsah

Celou dobu existence lidstva je provázeno přírodními katastrofami, neštěstími, mimořádnými událostmi apod., které ohrožují zdraví lidí, jejich majetky a životní prostředí, způsobené přírodou nebo vlastním přičiněním. Technologický rozvoj, zvýšená spotřeba energie, surovin,… a s tím spojené změny životního prostředí, podmiňují nárůst vzniku mimořádných událostí, havárií, pohrom a tím i škod, které tak vznikají.


Důležitým prvkem v systému ochrany před následky mimořádných událostí a krizových situací je prevence, která však nedokáže jejich vzniku a šíření plně zabránit. V závislosti na stupni svého vývoje proto buduje různě účinné ochranné a obranné mechanismy. K tomuto účelu byl zřízen Integrovaný záchranný systém (IZS), který ve spolupráci s úřady měst a obcí účinně působí v případech vzniku nenadálých živelných pohrom nebo průmyslových havárií, poskytuje okamžitou pomoc postiženým a minimalizuje následky těchto událostí na obyvatelstvo.

Na obce jsou tak kladeny v této oblasti důležité úkoly. Aby byl systém funkční, je nutné pojmout krizové řízení jako nedílnou součást činnosti nejen úřadu, ale i dalších složek, právnických a fyzických osob. U městského úřadu Ústí nad Orlicí, obce s rozšířenou působností pro dalších 15 obcí, zabezpečuje koordinaci bezpečnostních opatření a plnění těchto úkolů Útvar krizového řízení. Zde vznikla na základě úkolů obce a reálných potřeb seznámení občanů s touto problematikou tato stránka, která bude průběžně rozvíjena a doplňována.

Krizové řízení je tedy souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace.


Protipovodňová opatření města Ústí nad Orlicí 2016-2017

Dokumentace


Povodňový plán města Ústí nad Orlicí

Povodňový plán ORP Ústí nad Orlicí

Požární řád města Ústí nad Orlicí

Plán preventivní činnosti města Ústí nad Orlicí na úseku požární ochrany


Krizové a havarijní orgány města, Složky IZS

I. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností
 Bezpečnostní rada je koordinační orgán obce pro přípravu na krizové situace. Její vznik a úkoly jsou vymezeny zákonem č. 240/2000 Sb. (krizový zákon), § 21, 24 a nařízením vlády č. 462/2000 Sb., § 8, 9. Bezpečnostní rada hodnotí stávající situaci, připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací a vytyčuje úkoly na pravidelných jednáních, které se konají zpravidla 2x za rok. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí provádí svoji činnost pro celý správní obvod.

II. Krizový štáb obce s rozšířenou působností

Krizový štáb je pracovním orgánem starosty pro řešení krizových situací. Jeho vznik a úkoly jsou vymezeny zákonem č. 240/2000 Sb. (krizový zákon), § 21 a nařízením vlády č. 462/2000 Sb., § 12-14. Při aktivaci krizového štábu k řešení krizové situace nebo rozsáhlé mimořádné události zasedá tento orgán zpravidla v zasedací místnosti rady města Ústí nad Orlicí - budova MěÚ, Sychrova 16. Krizový štáb obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí provádí svoji činnost pro celý správní obvod.

III. Povodňová komise obce s rozšířenou působností
Povodňová komise je povodňovým orgánem obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a v tomto správním obvodu zabezpečuje činnost. Povodňová komise ORP je zřízena v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., § 79. V jejím čele stojí starosta města Ústí nad Orlicí V případě aktivace Krizového štábu ORP Ústí nad Orlicí se povodňová komise stává součástí krizového štábu.

IV. Povodňová komise města Ústí nad Orlicí

Povodňová komise je povodňovým orgánem města Ústí nad Orlicí a zde zabezpečuje činnost. Povodňová komise města je zřízena v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., § 78. V jejím čele stojí starosta města Ústí nad Orlicí Tato komise je podřízena Povodňové komisi obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí.


Krizové orgány města a ORP

Bezpečnostní rada ORP
Statut BR ORP
Jednací řád BR ORP
Povodňová komise města UO
Povodňová komise ORP


Z krizového řízení...

Slovníček výrazů

Ochrana obyvatel

Příručky (PDF)

Legislativa


Jednání Bezpečnostní rady volební období 2022-2026

Zápis č. 1 BR ze dne 10.11.2022

Zápis č. 2 BR ze dne 27.4.2023

Zápis č. 3 BR ze dne 21.11.2023

Zápis č. 4 BR ze dne 25.4.2024


Složky IZS

Integrovaný záchranný systém (IZS) - je koordinovaným postupem jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. IZS specifikuje zákon č. 239/2000 Sb. v posledním platném znění.

IZS se člení na základní složky (HZS ČR, Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami PO, Policie ČR a Zdravotnická záchranná služba) a ostatní složky, které při řešení mimořádné události poskytují plánovanou pomoc na vyžádání.

1. Hasičský záchranný sbor ČR

Základním posláním je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. HZS ČR tvoří: generální ředitelství HZS a hasičské záchranné sbory krajů. 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje sídlí v Pardubicích, ul. Teplého 1526 a v bývalých okresních městech má své územní odbory - územní odbor Ústí nad Orlicí sídlí: Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí, tel. 950 585 111, tísňové č. 150. Tento územní odbor vytváří požární stanice - Požární stanice HZS sídlí: Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí, a zabezpečuje nepřetržitou službu. Více na stránkách www.hzspa.cz

2. Jednotky požární ochrany (JPO) zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami PO

Město Ústí nad Orlicí zřizuje 2x JPO kategorie III, a 2x JPO V. JPO III Ústí nad Orlicí sídlí: ul. Mistra Jaroslava Kociána 54; 562 01 Ústí nad Orlicí; velitel jednotky Jiří Novák, JPO III Ústí nad Orlicí-Černovír sídlí: Černovír 89; 562 01 Ústí nad Orlicí; velitel jednotky Luboš Zachař, JPO V Ústí nad Orlicí Hylváty sídlí: Třebovská 299; 562 03 Ústí nad Orlicí; velitel jednotky Daniel Kašpar, JPO V Ústí nad Orlicí Knapovec sídlí: Knapovec 140; 562 01 Ústí nad Orlicí; velitel jednotky Pavel Ráb. Ve všech jednotkách je celkem 70 hasičů.

3. Policie ČR

Policii ČR tvoří v Pardubickém kraji - Krajské ředitelství policie (Východočeského kraje) se sídlem v Pardubicích. V Ústí nad Orlicí je Územní odbor PČR, ul. Dělnická 1188, tel. 974 580 111; tísňové volání "158". 

4. Zdravotnická záchranná služba

Činnost této služby zabezpečují kraje. V bývalých okresních městech je zřízeno oblastní středisko zdravotnické záchranné služby - Oblastní ZZS Ústí nad Orlicí, Hylváty 474, tel. 465 555 113, tísňová č. 155.

5. Ostatní složky IZS

  • Městská policie Ústí nad Orlicí ,sídlo ul. Kostelní 18, 562 01 Ústí nad Orlicí; tísňové číslo 156; tel. 465 514 265; fax: 465 526 162
  • Armáda ČR, otázky komunikace s armádou řeší Krajské vojenské velitelství Pardubice, Hůrka 1100, tel. 973 243 200
  • Orgány ochrany veřejného zdraví - privátní lékaři s nejvyšší koncentraci v Nemocnici Ústí nad Orlicí (viz. internetové stránky)
  • Neziskové organizace a sdružení občanů (např. Český červený kříž OS Ústí nad Orlicí, sdružení kynologů, ...), Humanitární a charitativní organizace (např. Adra)
  • Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby (např. havarijní služba VČE a.s., VČP a.s., VAK, pohřební služba, psychologická pomoc, ...)
  • Další sdružení, organizace, sbory a vyčleněné síly a prostředky právnických a fyzických osob, ...