Přejít na obsah

Dělení a scelování pozemků na základě žádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

K dělení a scelování pozemků a následnému zápisu tohoto dělení nebo scelování pozemků (s přiloženým geometrickým plánem) do evidence katastru nemovitostí je nutné mít toto opatření, resp. rozhodnutí, stavebního úřadu.


Oznámení záměru v území k vydání územního souhlasu

Územní souhlas postačí s odkazem na § 96 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. v případech:
a) staveb, jejich změn a zařízení, která nevyžadují stavební povolení ani ohlášení podle § 103 odst. 1 a 2,
b) ohlašovaných staveb, jejich změn a zařízení,
c) staveb pro reklamu,
d) staveb umisťovaných v uzavřených prostorech existujících staveb, nemění-li se vliv stavby na okolí,
e) úprav terénu, násypů a výkopů do 1,5 m výšky nebo hloubky, pokud nejsou větší než 300 m2 a nehraničí s veřejnými komunikacemi a veřejnými prostranstvími nebo nedochází-li k nakládání s odpady,
f) skladových, výstavních a manipulačních ploch do 200 m2 mimo vrakovišť a skládek odpadu,
g) změn druhu pozemku o výměře do 300m2,
h) změn staveb.


Územně plánovací informace

Krajský úřad, úřad územního plánování, obecní úřad pověřený pro výkon činnosti pořizovatele a stavební úřad poskytují v rámci své působnosti jako předběžné informace územně plánovací informace o:
a) podmínkách využívání území a změn jeho využití zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace,
b) podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů,
c) podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů,
d) podmínkách provedení jednoduchých staveb (§ 104 odst. 1) bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.


Územní rozhodnutí

Územním rozhodnutím je rozhodnutí o:
- umístění stavby nebo zařízení (dále jen „rozhodnutí o umístění stavby“),
- změně využití území,
- změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území,
- ochranném pásmu.


Rozhodnutí o umístění stavby vymezuje stavební pozemek, umisťuje navrhovanou stavbu, stanoví její druh a účel, podmínky pro její umístění, pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro ohlášení stavby a pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
Rozhodnutí o změně využití území stanoví nový způsob užívání pozemku a podmínky jeho využití.
Rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území (dále jen „rozhodnutí o změně stavby“) stanoví podmínky pro požadovanou změnu stavby a její nové využití nebo podmínky upravující vliv na životní prostředí a nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
Rozhodnutí o ochranném pásmu chrání stavbu, zařízení nebo pozemek před negativními vlivy okolí nebo chrání okolí stavby či zařízení nebo pozemku před jejich negativními účinky.