Přejít na obsah

Hranice MPZ Ústí nad Orlicí začíná na severním cípu parc.č. 2522/1, odkud přechází parcelu č. 2400/3 po kolmici na osu ulice Pickovy na východní stranu této parcely č. 2400/3, dále pokračuje jihovýchodním směrem až k průsečíku s parcelou č. 2334/1 (ulice Hakenova), kde se láme východním směrem a pokračuje po severní a následně východní straně této parcely. Z jihovýchodního cípu této parcely  č. 2334/1 hranice přechází šikmo ulici 17. listopadu parc.č. 2414/3 na severní cíp parcely č. 2455/1, odkud pokračuje po severovýchodní straně této parcely č. 2455/1 ulicí Smetanovou jihovýchodním směrem až do bodu, který je průsečíkem této strany parcely a kolmice na osu ulice spuštěné z nejvýchodnějšího cípu parcely č. 301/1. V tomto bodě se hranice láme západním směrem a překračuje parcelu 2455/1 po zmíněné kolmici, pokračuje po jihovýchodní straně parcel 301/1, 298/1, 301/2, dále pokračuje po východní, jižní, západní a jižní straně této parcely č. 301/2 až do bodu, který je průsečíkem této strany parcely s kolmicí na osu komunikace parc.č. 298/1 spuštěné ze severovýchodního cípu parcely č. 310/3. Hranice dále pokračuje po zmíněné ose, přitom překračuje parcelu č. 298/1, jde po východní straně parc.č. 310/3, 315/2, dále se lomí západním směrem a pokračuje po jižních stranách parcel č. 316/1 a st.parc. č. -215, lomí se jižním směrem a pokračuje po východní straně parcely č. 234/1 (ulice T.G.Masaryka), až do bodu, který je průsečíkem této strany parcely a kolmice na osu ulice T. G. Masaryka spuštěné ze jihovýchodního cípu parc.č. 2344 až na její jihozápadní cíp. Odtud pokračuje po kolmici na osu ulice Petra Jilemnického parc.č. 2351/1 na jihozápadní stranu této parcely, kde se láme severozápadním směrem a pokračuje po jihozápadní straně uvedené parcely č. 2351/1, na křižovatce s ulicí Okružní (má stejné parc.č.) tuto přechází a pokračuje dále stejným směrem po téže straně parcely až na její severozápadní cíp. Odtud přechází po kolmici na osu ulice Husovy par.č. 2353/1 na její severozápadní stranu, lomí se severovýchodním směrem, pokračuje po  zmíněné severozápadní straně této parcely č. 2353/1, dále pokračuje po západní straně parcely 2522/1 až na její severní cíp, kde se hranice uzavírá.

 

Mapa Městské památkové zóny