Přejít na obsah

Přehled kontaktů

Tajemník úřadu - útvar personální a mzdové agendy

Útvar personální a mzdové agendy pod tajemníkem úřadu zajišťuje:

a)  komplexní personální agendu zaměstnanců města zařazených do úřadu a ostatních zaměstnanců města, pracovně právní vztahy zaměstnanců, a to zejména:

     • vedení agendy pracovních smluv, pracovních náplní zaměstnanců města, dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce,

     • plnění požadavků jednotlivých odborů na obsazení funkčních míst, dále administrativu s výběrovými řízeními podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

     • zpracování a realizaci adaptačních plánů nových zaměstnanců,

     • evidenci osobních spisů a jejich archivaci,

     • zpracování a realizaci systému pravidelného hodnocení zaměstnanců,

     • zpracování personální strategie úřadu,

     • pravidelný přezkum a vyhodnocení kompetencí zaměstnanců,

     • kontrolu dodržování stanovených limitů počtu zaměstnanců a související výkaznictví,

     • sledování dodržování stanoveného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením,

     • zpracování rozvrhů čerpání dovolené zaměstnanců města,

     • kontrolu evidence a dodržování pracovní doby zaměstnanců,

     • kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance,

     • praxi studentů a stážistů na úřadě,

     • vyřizování požadavků zaměstnanců z oblasti sociální politiky,

     • agendu sociálního fondu (benefity),

     • vedení agendy lékařských prohlídek zaměstnanců,

     • personální agendu členů zastupitelstva města, rady města, výborů zastupitelstva města a komisí rady města,

     • zpracování platových výměrů pro ředitele příspěvkových organizací

     • správu registrovaných agend a jejich činnostních rolí ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a ohlašování působnosti městského úřadu v jednotlivých agendách a činnostních rolích v Agendovém informačním systému Registru práv a povinností (RPP AIS Působnostním),

     • plnění povinností vyplývající ze zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, zejména identifikuje a zapisuje do centrálního registru oznámení veřejné funkcionáře definované v ustanovení § 2 citovaného zákona, informuje tyto osoby o povinnosti podat v zákonné lhůtě příslušné oznámení (vstupní nebo výstupní),

     • úkoly na úseku odborného vzdělávání a prohlubování znalostí zaměstnanců, ověřování zvláštní odborné způsobilosti v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

     • provádění systematizace pracovních míst (program VEMA),

b) komplexní mzdovou agendu zaměstnanců města, členů zastupitelstva, členů rady a předsedů komisí a výborů,

c) agendu pojistného na sociální pojištění, důchodového pojištění, zdravotního pojištění zaměstnanců města a pojištění odpovědnosti organizace za škodu,

d) veškeré mzdové a související statistické výkazy,

e) roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti,

f) evidenci zdravotních pojišťoven všech zaměstnanců města,

g) zabezpečuje plnění úkolů zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Mgr. Mánková Gabriela Tajemník úřadu
465 514 222
774 736 563

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 212

Kosková Eva vedení mzdové agendy
465 514 241
736 516 279

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 252

Pokorná Dana mediální koordinátorka
465 514 315
604 263 254

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Podkategorie