Přejít na obsah

PŘIJĎTE SI PROHLÉDNOUT PODOBU AREÁLU PERLY PO REVITALIZACI

V úterý 15. dubna byla v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí zahájena výstava dvaadvaceti soutěžních návrhů urbanisticko-architektonické soutěže Revitalizace  území Perla  v Ústí nad Orlicí. Soutěž byla vypsána v říjnu minulého roku a účelem bylo nalezení nejvhodnějšího přístupu k transformaci a novému využití a uspořádání území areálu bývalé textilní továrny Perla. Soutěžní návrhy měly stanovit především zásadní rámce transformace veřejného prostoru a zapojit toto území do stávajícího organismu města. Výsledkem soutěže měl být ekonomicky a prostorově otevřený scénář životaschopného projektu, který bude reálný po stránce hospodárnosti a vstřícný k zájmům všech uživatelů dotčeného území. Soutěž byla vyhlášena v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a Soutěžní řádem České komory architektů jako veřejná a otevřená, anonymní a jednokolová. Do soutěže se přihlásilo 24 soutěžních návrhů, v průběhu administrativní kontroly splnění soutěžních podmínek byly dva návrhy vyřazeny pro jejich nesplnění. O výsledku soutěže rozhodovala zadavatelem jmenovaná porota, ve které zasedal Prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. (vedoucí Ústavu architektury FAST VUT v Brně a prorektor pro strategický rozvoj VUT v Brně), Doc. Ing. arch. Jan Jehlík (vedoucí Ústavu urbanismu Fakulty architektury ČVUT v Praze) a dále pak Ing. arch. Jan Aulík (FA ČVUT v Praze, člen Akademie architektury OA a ČKA) a Ing. arch. Petr Hlaváček (proděkan pro rozvoj a výstavbu FA ČVUT v Praze). Město Ústí nad Orlicí zastupoval starosta města, člen zastupitelstva města Matouš Pořický a městský architekt Ing. arch. Milan Košař.  U vítězného návrhu porota konstatovala, že urbanistické řešení velmi citlivě reaguje na strukturu historického jádra města, kterou zohledňuje i v širších vztazích dopravního řešení. Kladně byl hodnocen princip postupné výstavby a přiměřený poměr zastavěných ploch a veřejného prostoru a tím byl vytvořen i předpoklad dobrého ekonomického řešení. Ekonomická strategie byla hodnocena na velmi vysoké úrovni, návrh vykázal potřebnou flexibilitu procesu a celkové grafické vyznění je velmi kultivované a patřilo k nejlépe zpracovaným. Vítězný návrh také obsahuje poměrně podrobný předpoklad finančního rozsahu realizace. Autoři v rámci předloženého popisu a zdůvodnění ekonomické strategie projektu a na základě bilance všech liniových, plošných a nadzemních staveb předpokládají investiční náklady v celkové výši cca 411 mil. Kč, přičemž veřejné investice realizované městem Ústí nad Orlicí (obchody a služby, galerie, DDM, administrativa, polyfunkční sál, parkovací dům, komunikace, veřejná zeleň) představují cca 246 mil. Kč a soukromé (drobné podnikání, služby, bydlení) 165 mil. Kč. Vítězný návrh byl zpracován architektonickou společností MS plan s.r.o., Praha. Výstava v Kulturním domě potrvá do 24. dubna. Sdružením SPOUSTI připravujeme na pátek 18. dubna diskusní podvečer s autory a se zástupci poroty. Jednotlivé návrhy můžete nalézt také na našem webu zde.