Přejít na obsah

Územní plán včetně Změny č. 1 a úplného znění je uložen na stavebním úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, na Obecním úřadu v Orlickém Podhůří a na Krajském úřadu Pardubického kraje, oddělení územního plánování. 

Úplné znění Územního plánu Orlické Podhůří po vydání změny č. 1 

Toto vyhotovení územního plánu zahrnuje úplné znění k 31.12.2020. 

Textová část

Hlavní výkres 

Koordinační výkres

Výkres členění území

Technická infrastruktura

Výkres veřejně prospěšných staveb


Územní plán Orlické Podhůří

Dne 3. 10. 2018 byl Zastupitelstvem obce Orlické Podhůří vydán Územní plán Orlické Podhůří, který nabyl účinnosti dne 24.10.2018.

Textová část - opatření obecné povahy

Hlavní výkres 

Koordinační výkres 

Výkres veřejně prospěšných staveb

Technická infrastruktura

Výkres základního členění území 

Výkres širších vztahů

Zábory ZPF


Změna č. 1 Územního plánu Orlické Podhůří

Dne 4. 11. 2020 byla Zastupitelstvem obce Orlické Podhůří vydána Změna č. 1 Územního plánu Orlické Podhůří, která nabyla účinnosti dne 31.12.2020. 

Textová část - opatření obecné povahy

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Výkres základního členění území


Zpráva o uplatňování Územního plánu Orlické Podhůří 

Dne 4. 10. 2023 byla Zastupitelstvem obce Orlické Podhůří schválena Zpráva o uplatňování Územního plánu Orlické Podhůří.