Přejít na obsah

Územní plán včetně Změny č. 1 a úplného znění je uložen na stavebním úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, na Obecním úřadu na Hrádku a na Krajském úřadu Pardubického kraje, oddělení územního plánování.


Úplné znění Územního plánu Hrádek po vydání změny č. 1 

Textová část 

Hlavní výkres 

Koordinační výkres 

Výkres členění území

Výkres veřejně prospěšných staveb


Změna č. 1 Územního plánu Hrádek 

Dne 23. 11. 2021 byla Zastupitelstvem obce Hrádek vydána Změna č. 1 Územního plánu Hrádek, která nabyla účinnosti dne 16.12.2021. 

Textová část - opatření obecné povahy 

Text s vyznačením změn

Hlavní výkres 

Koordinační výkres 

Výkres členění území

Výkres veřejně prospěšných staveb


Územní plán Hrádek

Dne 21.9.2009 byl Zastupitelstvem obce Hrádek vydán Územní plán Hrádek, který nabyl účinnosti dne 8.10.2009. 

Textová část - opatření obecné povahy

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Technická infrastruktura

Výkres základního členění území

Výkres širších vztahů

Zábory ZPF


Zpráva o uplatňování Územního plánu Hrádek

Dne 15. 09. 2020 byla Zastupitelstvem obce Hrádek schválena Zpráva o uplatňování Územního plánu Hrádek, obsahující pokyny pro pořízení změny č. 1 ÚP Hrádek.