Přejít na obsah

Územní plán Řetůvka včetně Změny č. 1 a úplného znění je uložen na stavebním úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, na Obecním úřadu v Řetůvce a na Krajském úřadu Pardubického kraje, oddělení územního plánování. 


Úplné znění Územního plánu Řetůvka po vydání změny č. 1 

Textová část 

Hlavní výkres 

Koordinační výkres 

Výkres členění území

Výkres veřejně prospěšných staveb


Změna č. 1 Územního plánu Řetůvka 

Dne 13. 09. 2023 byla Zastupitelstvem obce Řetůvka vydána Změna č. 1 Územního plánu Řetůvka, která nabyla účinnosti dne 10. 11. 2023. 

Textová část - opatření obecné povahy 

Text s vyznačením změn

Hlavní výkres 

Koordinační výkres 

Výkres členění území

Výkres veřejně prospěšných staveb


Územní plán Řetůvka

Dne 11. 04. 2012 byl Zastupitelstvem obce Řetůvka vydán Územní plán Řetůvka, který nabyl účinnosti dne 9.5.2012.

Textová část - opatření obecné povahy

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Výkres VPS

Výkres základního členění území

Výkres širších vztahů

Zábory ZPF


Zpráva o uplatňování Územního plánu Řetůvka

Dne 16. 06. 2021 byla Zastupitelstvem obce Řetůvka schválena Zpráva o uplatňování Územního plánu Řetůvka.