Přejít na obsah

Strategický plán rozvoje města Ústí nad Orlicí na léta 2015 – 2020 byl schválen

Ústí nad Orlicí, 9.9.2014 Strategický plán rozvoje města Ústí nad Orlicí na léta 2015 – 2020 byl schválen.   Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo dne 8.9.2014 nový strategický plán. Ten vznikal v roce 2014 a jeho vývoj mohli občané sledovat a přispět k jeho tvorbě na webových stránkách města. Zde totiž na jaře proběhlo dotazníkové šetření spokojenosti obyvatel a dále byly k připomínkování zveřejněny dokumenty strategického plánu. Dodavatelem byla firma AQE advisors, a.s., Brno, koordinací byla pověřena RNDr. Renata Šedová, v rámci procesu pracovala Řídící skupina složená ze zástupců politických stran a uskupení města a dále čtyři pracovní skupiny zaměřené na jednotlivé tématické okruhy. Do procesu vstupovali také pracovníci odborů městského úřadu. „Diskuse v žádném případě nebyly vlažné, ani formální. Snad proto, že se koncentrovaly na konkrétní projekty a problémy a že jsme ústeckou politickou i mozkovou representaci nutili některá léta neřešená témata tak trochu rozseknout. Ústečtí například v nové strategii uznali, že novou multifunkční sportovní halu by toto celkem malé město zřejmě opravdu neutáhlo a její výstavba nefiguruje v akčním plánu. Nebo že tzv. hrůzný krček u školy Komenského, snižující přirozenou prostupnost centra, musí díky komplikovanosti a jiným prioritám ještě počkat“,  komentovala proces koordinátorka Renata Šedová.   „Z dotazníkového šetření, do kterého se zapojilo 202 respondentů, vyplynulo, že 63 % jich je spokojeno nebo spíše spokojeno ve městě, kde žijí. To je o něco méně, než v jiných městech, kde jsme prováděli podobná šetření. Nadprůměrné hodnocení získala dostupnost a kvalita škol, zdravotní péče a sociálních služeb a počet sportovišť. Nejhůře byl hodnocen stav komunikací, chodníků, dětská hřiště a nabídka pracovních příležitostí. Nejoblíbenějším komunikačním kanálem pro občany jsou webové stránky města těsně stíhané Ústeckými listy“, konstatoval Ing. Lukáš Nehyba, z dodavatelské firmy.   Strategický plán pracuje se třemi klíčovými oblastmi, pro které byla stanovena opatření a rozvojové aktivity: A Ekonomický rozvoj a vzdělávání, B Kvalita života, C Doprava, infrastruktura a životní prostředí. Z finanční analýzy hospodaření města vyplývá, že město může dosahovat provozních přebytků a vkládat ze svého běžného rozpočtu do rozvojových aktivit  přes 20 mil. Kč ročně. Dalšími zdroji pro financování rozvoje mohou být účelové dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu Pardubického kraje a z Evropské unie, případně příjmy z prodeje nepotřebného majetku.   Nejpraktičtější částí je vlastní akční plán, který obsahuje návrh konkrétních projektů, jejich prioritu, garanty i náklady, jsou-li již známy. Napříč všemi pracovními skupinami i politickým spektrem má v nejbližších letech vysokou prioritu revitalizace brownfieldu Perla I v centru města. Ta bude po své revitalizaci centrem společenského dění, vzdělávání, inovací i místem pro relaxaci a bydlení. V současné době je zadán regulační plán a následovat bude rekonstrukce a výstavba po etapách a prodej části pozemků soukromým investorům“, konstatoval starosta Petr Hájek.   „Všeobecnou podporu získal také ambiciózní záměr zřídit v Perle regionální IQ centrum vzdělávání a inteligentní zábavy, jakožto centrum podpory talentů, kariérního růstu mladých, tržiště nabídky a poptávky zaměstnavatelů a absolventů apod. Projekt velmi podporují okolní obce pověřeného úřadu a velké naděje v něj vkládá také Svaz měst a obcí v rámci celorepublikového projektu Obce sobě“, říká koordinátorka strategie i meziobecní spolupráce Renata Šedová.    Pracovní skupina pro ekonomický rozvoj kladla největší důraz na přípravu rozvojových ploch pro podnikatele a investory (konkrétně ve směru na Lanškroun a na Libchavy) s cílem zajistit nové pracovní příležitosti a navrhla do strategie zřízení pozice koordinátora pro podporu podnikání. Město chce efektivněji provozovat své organizace a majetek. Podle strategie bude město v roce 2020 mnohem lépe dopravně vyřešeno a bude prostupnější pro pěší a cyklisty. Přívětivější a originálnější podobu získá centrum města. Strategie však pamatuje také na investice do rozvoje místních částí a zlepšení prostředí sídlišť třeba dalším doplněním hřišť. Strategický plán samozřejmě počítá i s řadou dříve zavedených a dobře fungujících aktivit, jako je grantová podpora kulturních a sportovních akcí a sociálních služeb, zateplení škol, rekonstrukce sociálních zařízení. Strategie počítá s vyspělejším nakládáním se zeleným odpadem a s rozvojem zeleně a parkových ploch.   „Vize hovoří o městě Ústí nad Orlicí jako o místě, kde stojí za to žít, s ohledem na okolní krásnou přírodu, dostatek bydlení, dopravní dostupnost, s bohatou nabídkou vzdělávání, kultury a sportu a s dostatkem pracovních příležitostí. Je věcí nás všech, politiků, podnikatelů, učitelů i občanů,  jak se nám podaří tuto vizi naplnit“, tak vidí strategii starosta Petr Hájek.   Více informací:           Petr Hájek – starosta města, tel. 777 736 337, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  RNDr. Renata Šedová – koordinátorka, tel. 603 956 870, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Ing. Lukáš Nehyba – za dodavatele, tel. 739 547 264, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.