Přejít na obsah

Podpora rozvoje sociální práce města Ústí nad Orlicí

Podpora rozvoje sociální práce města Ústí nad Orlicí
 
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015106
 
1.7.2020 - 30.6.2022
 

Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR.

eu socialni fond


Dokumenty:

Metodika Cochemské praxe

Metodika případové konference


15.6.2022

Se závěrem měsíce června 2022 končí realizace dvouletého projektu Podpora rozvoje sociální práce Města Ústí nad Orlicí, který byl ve svých vizích zaměřen na posilování rozvoje a profesionalizaci výkonu přímé sociální práce, ať už s dospělými či dětskými klienty sociálního odboru v ORP Ústí nad Orlicí. Celé období uskutečňování klíčových aktivit provázelo velmi specifické celospolečenské dění, nejprve to byla pandemie COVID 19, která se opakovala ve třech vlnách a měla dopady na uskutečňování mezioborové spolupráce i profesní vzdělávání osob z cílových skupin, sociálních pracovníků, neboť prostřednictvím vládních opatření docházelo k limitování možností hromadného setkávání či úplnému zákazu setkávání z bezpečnostních a hygienických důvodů. Dále v posledním realizačním období v závěru projektu to byla uprchlická krize, která souvisela s válkou na Ukrajině a která přinesla příliv nových klientů a dočasně pozměnila i charakter přímé sociální práce i její náplň. Odbornému týmu se i přes nepřízeň objektivního dění podařilo postupně reagovat na dílčí změny, k významným posunům patřilo především zahájení využívání online platforem k jednotlivým setkáváním. Významnou roli zde sehrála možnost supervizního provázení týmu osob z CS, díky níž mohli pracovníci podpůrnou roviny při reflektování svého profesního působení.

V průběhu projektu se podařilo zavést do přímé sociální práce uskutečňované v ORP Ústí nad Orlicí metodu mediace, na řešení orientovaný přístup, krizovou intervenci a případovou spolupráci. Byly optimalizovány procesy mezirezortní spolupráce a udržitelně zavedena platforma kooperované spolupráce. Dále byly vytvořeny metodické postupy pro přímou sociální práci se systémem klienta, metodika cochemské praxe a metodika případové spolupráce. Paralelně probíhalo akreditované vzdělávání všech 12 sociálních pracovníků MěÚ Ústí nad Orlicí v inovativních metodách sociální práce.

Závěrem lze už jen konstatovat, že definované cíle projektu, harmonogram projektu a hodnoty monitorovacích indikátorů byly naplněny.


28.11.2021

Město Ústí nad Orlicí nadále pokračuje v realizaci projektu s cílem rozvoje profesionalizace výkonu veřejné správy v oblasti sociální práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením. Bohužel se opakuje situace z jarního období, kdy kulminují vládní opatření směřující k limitování společenských kontaktů v důsledku páté vlny pandemie COVID 19. Pro odborný tým projektu to znamená znovu přeladění realizace jednotlivých klíčových aktivit do online formy. Týká se to zejména rozvoje mezioborové a mezirezortní spolupráce a profesního rozvoje sociálních pracovníků. Odborný tým projektu znovu tedy zaměřuje svoji pozornost na individuální vyjednávání s jednotlivými aktéry mezioborových platforem k definovaným tématům a kontaktování vzdělavatelů, kteří akceptují podmínku realizace online formy jejich vzdělávacích kurzů. Zavádění inovativních metod sociální práce do přímého výkonu pokračuje víceméně beze změny, neboť prioritně se jedná o individuální práci se systémem klienta, a to i v rámci případových setkání. Díky zkušenostem nabytým od začátku realizace projektu lze zodpovědně konstatovat, že dopady vládních opatření nemají rozhodující vliv na naplňování cílů projektu, a to ani v rovině harmonogramu projektu či plnění průběžných hodnot monitorovacích indikátorů. 

Zpracoval: odborný tým projektu


Město Ústí nad Orlicí vstoupilo do závěru druhého realizačního období projektu, jehož cílem je podpora a rozvoj profesionalizace výkonu veřejné správy v oblasti sociální práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením. Období bylo samozřejmě dotčeno náročnou celospolečenskou situací, vládními nařízeními o nouzovém stavu, složitými karanténními pravidly i limity pro skupinové setkávání v rámci realizace mezioborové spolupráce a profesního rozvoje sociálních pracovníků v prezenční formě. Odborný tým projektu tedy průběžně navázal spolupráci se vzdělavateli, kteří akceptují podmínku realizace online formy jejich vzdělávacích kurzů, kterou je pořízení a případné zpřístupnění pořízené audionahrávky pro případ kontroly realizace projektu ze strany řídícího orgánu. Akreditované vzdělávací kurzy jsou ve svém obsahu zaměřeny na zavádění inovativních metod sociální práce s konečnou vizí zkompetentnění klientů, jejich motivace a aktivizace při hledání a uplatňování řešení vlastních sociálních nepřízní, dále na specifika sociální práce s dětským klientem a na uplatňování metody mezioborové a interdisciplinární případové spolupráce při tvorbě podpůrné sítě klientům při paralelním zavádění inovativních metod a postupů do výkonu sociální práce. Jakkoliv je současná převážně online varianta profesního rozvoje náročnější, přináší nové příležitosti pro efektivní využití času, finanční úsporu i šetrnější ekologický dopad. Cílem odborného týmu projektu je i v dalších monitorovacích obdobích vyhledávání nových příležitostí a cest k naplňování závazků a dosahování cílů realizovaného projektu i přes nepřízeň pandemie COVID 19.

Zpracoval: odborný tým projektu


29.01.2021

V prvním realizačním období projektu bylo podpořeno celkem 12 zaměstnanců veřejné správy věnujících se rodinné nebo sociální problematice, MěÚ Ústí nad Orlicí, a to účastí na klíčových aktivitách projektu, jejichž cílem je profesionalizace výkonu veřejné správy prostřednictvím zavádění inovativních metod a postupů sociální práce, nastavením koordinace mezioborové a mezirezortní spolupráce v síti návazných služeb na výkon sociální práce s celým systémem klienta, profesním rozvojem a odbornou supervizí. V oblasti profesního rozvoje bylo vzdělávání zaměřeno na inovativní metody sociální práce s klienty se specifickými potřebami v oblasti duševního zdraví (duševní poruchy, neurózy, impulzivní a tikové poruchy, poruchy příjmu potravy, poruchy spánku) a dále na uplatňování využití metody interdisciplinární spolupráce při práci se systémem klienta. Supervizní podpora byla v prvním období poskytována jak v individuální, tak ve skupinové formě. Cílem je primárně zajištění zpětné vazby osobám z cílových skupin při výkonu přímé sociální práce. Dále byla uskutečněna jedna mezioborová konference s cílem nastavení mezioborové spolupráce mezi oddělením sociálně právní ochrany dětí a pracovníky Centra rodinných konferencí (dále RK centrum). Došlo ke společnému sdílení znalostí a zkušeností z praxe jednotlivých subjektů. Rozvojem profesního potenciálu sociálních pracovníků a osvojením si inovativních metod přímé sociální práce při provázení klientů, osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, bude dosaženo stěžejního přesahu projektu, profesionalizace sociální práce v ORP Ústí nad Orlicí.


01.07.2020 - K datu 1.7.2020 začíná Město Ústí nad Orlicí realizovat projekt zaměřený na podporu procesů ve službách a podporu rozvoje sociální práce financovaný z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost. Stěžejní myšlenkou je podpora rozvoje a profesionalizace sociální práce, a to jak v oblasti výkonu sociálně právní ochrany dětí, tak v přímé sociální práci s dospělými klienty MěÚ Ústí nad Orlicí, zejména zvýšením kvality výkonu soc. práce prostřednictvím zavádění inovativních metod sociální práce na podporu mezioborové a mezirezortní spolupráce a přímé sociální práce se systémem klienta, odbornou supervizí a rovněž odborným akreditovaným vzděláváním. Posílením profesních kompetencí osob z CS bude perspektivně dosaženo zvýšení kvality výkonu přímé práce s klienty ohroženými soc. vyloučením.


projekt ospod 2020 2022


news list