Přejít na obsah

Profesionalizace sociální práce Město Ústí nad Orlicí

Profesionalizace sociální práce Město Ústí nad Orlicí

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007523

1.11.2018 – 31.10.2020

 

Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR.

eu socialni fond

 

 

10.2020 - Zveřejnění komplexní metodiky výkonu sociálně-právní ochrany děti, která vznikla za dobu trvání projektu Profesionalizace sociální práce Město Ústí nad Orlicí CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007523 v termínu 1.11.2018 – 31.10.2020

Standardy OSPOD MěÚ Ústí nad Orlicí

Metodika výkonu sociálně-právní ochrany ke stažení ZDE (60 MB)

Dokument je zpracován ve formátu PDF.


10.2020 - Od listopadu 2018 započalo Město Ústí nad Orlicí realizovat projekt financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu byla profesionalizace sociální práce ve správním obvodu Města Ústí nad Orlicí, a to prostřednictvím aktualizace vybraných standardů výkonu sociálně-právní ochrany dětí, dále za pomoci efektivní mezirezortní spolupráce a rovněž podporou profesního rozvoje CS sociálních pracovníků. Nedílnou součástí je zajištění propagace sociální práce směrem k široké veřejnosti, a to jednak v oblasti samotné činnosti OSPOD a jednak v oblasti zaváděných inovativních metod sociální práce.

Realizace projektu v říjnu 2020 v stupuje do svého závěru, přičemž všechny klíčové aktivity byly naplněny ve svém obsahu. Dokument Standardů výkonu SPO byl aktualizován ve standardech č. 4,6,8,9,10 tak, aby plně korespondovaly s postupy a procesy uplatňovanými v přímé sociální práci v daném ORP. Byla nastavena efektivní mezirezortní a multidisciplinární spolupráce se školskými a zdravotnickými orgány, s orgány činnými v trestním řízení a dále s vytipovanými subjekty neziskového sektoru, byly vyladěny vzájemné kompetence a vyjednány postupy spolupráce. Tým OSPOD MěÚ Ústí nad Orlicí po celou dobu realizace projektu rozvíjel svůj profesní potenciál prostřednictvím akreditovaného vzdělávání v oblasti využití inovativních nástrojů sociální práce a čerpal individuální podporu mentora při zavádění nových metod do přímé praxe.

V oblasti propagace sociální práce směrem k široké veřejnosti bylo vytvořeno 6 videospotů zaměřených na informování o samotném výkonu sociálně právní ochrany dětí v daném ORP, o tzv. věcné a místní příslušnosti, charakteru a legislativním rozsahu přímé sociální práce v oblasti výkonu OSPOD, tak o zaváděných inovativních metodách jako je například mediace, facilitace, využívání koučovacího přístupu vedoucího ke zkompetentnění samotných klientů, osob ohrožených sociálním vyloučením v důsledku rozpadu rodiny či za situace omezení její funkčnosti. Videospoty byly zveřejněné na webovém portále příjemce. Nově zaváděné inovativní metody sociální práce nesou společného jmenovatele, ve svých principech vždy směřují k posilování kompetencí jednotlivce k participaci na hledání řešení vlastní sociální nepřízně a jeho uskutečňování. Dále byly vytvořeny letáky informující širokou veřejnost o jednotlivých profesích – opatrovník, pracovník náhradní rodinné péče, kurátor pro mládež a rovněž letáky informující srozumitelným způsobem o výkonu sociální práce nezletilé děti a dospívající, včetně letáku informujícího o inovativních metodách výkonu sociální práce.


08.2020 - Ve čtvrtém období i nadále byly realizovány všechny klíčové aktivity projektu, a to revizní činnost odborného týmu ve spolupráci s týmem OSOPOD MěÚ Ústí nad Orlicí na aktualizaci metodického dokumentu standardů výkonu sociálně právní ochrany v ORP Ústí nad Orlicí, zejména pak na revizi standardu č. 10. V závěrečném období bude dokument finalizován a zveřejněn na webovém portále. V rámci profesního rozvoje tým OSPOD úspěšně absolvoval akreditovaný vzdělávání program Metodika rozhovoru s dítětem Child in Focus v kontextu sociální práce. Cílem vzdělávání, jehož potřeba vzešla z analytické činnosti mentora, je osvojení dovednosti vedení rozhovoru s dítětem v krizi. Profesní rozvoj byl dále podpořen individuální mentorskou podporu a týmovou supervizní podporou. V oblasti mezirezortní spolupráce byla uskutečněna dvě mezioborová setkání k tématu „Domácí násilí v rodinách s nezletilými dětmi“ a dále o „Mezioborovou spolupráci mezi OSPOD a Pedagogicko psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí“.Dne 3. 6. 2020 proběhlo setkání, jehož cílem bylo sdílení součinnosti mezioborové spolupráce mezi oddělením sociálně právní ochrany dětí a pracovníky Intervenčního centra Pardubice. Dne 25. 6. 2020 proběhlo setkání na téma „Společná oblast výkonu SPOD a pedagogicko-psychologické poradny“, jehož cílem bylo nastavení mezioborové spolupráce mezi oddělením sociálně právní ochrany dětí a PPP ÚO. Na webovém portále zveřejněny videospoty informující o výkonu SPO v daném ORP a dále 5 letáků informujících o profesích OSPOD a jejich činnosti. Vzhledem k pandemii COVID 19 byl stanoven nový termín konference k propagaci inovativních metod sociální práce pro širokou veřejnost a definován její předběžný program, a to na 6.10.2020.


08.2019 - 01.2020 - I ve třetím období realizace projektu, od srpna 2019 do ledna 2020, pokračovala průběžná revizní činnost odborného týmu projektu ve spolupráci s týmem OSOPOD MěÚ Ústí nad Orlicí na aktualizaci metodického dokumentu standardů výkonu sociálně právní ochrany v ORP Ústí nad Orlicí. V rámci swot analýzy byly definovány silné a slabé stránky revidovaných standardů a dále byly revidovány povinné přílohy, a to IPOD, Záznam o vyhodnocení situace dítěte, Záznam o přehodnocení situace dítěte a Záznam o krátkém vyhodnocení situace dítěte. V oblasti profesního rozvoje bylo celkem 9 sociálních pracovníků podpořených akreditovaným vzděláváním v oblasti posilování svých kompetencí při komunikaci s dětským klientem, rozsáhlou skupinovou supervizí a mentorským vedením. V oblasti mezirezortní spolupráce byla uskutečněna k datu 22.11.2019 druhá mezirezortní konference k tématu Podpora rodin v krizových situacích, a to za účasti pracovníků Krizového centra Žamberk k vymezení a vyladění sdílených kompetencí a dále proběhlo mezioborové setkání k datu 12.9.2019 za účasti pracovníků neziskového sektoru k tématu právních i lidských aspektů prospívání dětí v náhradní rodinné péči. Byly definovány legislativní postupy OSPOD, dále legitimní sdílené kompetence OSPOD a doprovodné služby, postupy OSPOD při zařazení rodin do evidence pěstounů a procesy doprovázení rodiny při adaptaci dítěte v náhradním rodinném prostředí. V příštím období, v měsíci dubnu se uskuteční konference k propagaci inovativních metod sociální práce s cílem oslovení široké veřejnosti.


1.2.2019 – 31.7.2019 - V druhém období realizace projektu byla zahájena revizní činnost odborného týmu projektu ve vazbě na standardy výkonu sociálně právní ochrany v ORP Ústí nad Orlicí, a to tak že byly zapracovány první aktualizace dle potřeb definovaných zejména v prvním období realizace projektu. Revizí prochází standardy 4, 6 a 8. Průběžně i nadále probíhalo mapování potřeb týmu OSPOD, které má reflektující charakter i k potřebám koncových uživatelů podpory (ohrožené rodiny). V oblasti profesního rozvoje byl tým sociálních pracovníků OSPOD podpořen akreditovaným vzděláváním v oblasti posilování kompetencí klientů a nastavení zdravé respektující komunikace v přirozeném sociálním prostředí. Tým průběžně čerpá i individuální mentorskou i týmovou supervizní podporu. Dále byla uskutečněna k datu 9.5.2019 první mezirezortní konference, a to s pedagogickými pracovníky, k vymezení a vyladění sdílených kompetencí, za celkové účasti 43 osob. Ve druhém období proběhla i dvě mezioborová setkání, a to k datům 15.5.2019 a 30.5.2019 se zapojením PČR a Služby kriminální policie a vyšetřování Pardubického kraje. Byly laděny společné metodické postupy při zajištění dosažitelnosti pracovníků OSPOD, revidovány postupy v případech dětských obětí trestných činů a a v oblastech domácího násilí. V průběhu celého období byly opakovaně konzultovány odborným týmem projektu a týmem OSPOD formy a podoby propagace inovativních metod sociální práce v ORP MěÚ Ústí nad Orlicí.


14. března 2019 - V prvním tříměsíčním období realizace projektu zaměřeného na rozvoj a podporu sociální práce v ORP Ústí na Orlicí byla pozornost odborného týmu projektu upřena zejména na zmapování aktuálních potřeb týmu OSPOD v oblasti jejich profesního rozvoje prostřednictvím akreditovaného vzdělávání, mentorské a supervizní podpory, dále na zmapování potřeb při tvorbě podpůrné sítě pro klienty vytvářené na multidisciplinární platformě a dále revizi aktuálně platných standardů výkonu sociálně právní ochrany dětí v ORP Ústí nad Orlicí. Cílem je identifikace aktuálních potřeb v jednotlivých dílčích oblastech realizace klíčových aktivit projektu, které budou naplňovány v průběhu dalších období. Samostatným dílčím cílem proejktu je edukace veřejnosti prostřednictvím tvorby informačních materiálů (letáky a videospoty) informujících jak o samotném výkonu sociálněprávní ochrany a jeho agendě, tak o možnostech využití inovativních nástrojů sociální práce a jejich výhodách a přínosech. V prvním období byly zrevidovány standardy SPO s výstupy potřebnosti revize tří dílčích standardů (personální zabezpečení výkonu SPOD, profesní rozvoj zaměstnanců, přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu), byla navázána spolupráce s pěti aktéry podpůrné sítě klientů OSPOD ( NO Amalthea, Občanská poradna, pedagogicko - psychologická poradna, se zástupci základních škol a s PČR), dále byly identifikovány konkrétní vzdělávací potřeby týmu OSPOD a poskytnuto celkem 46 hodin přímé mentorské podpory. V dalších obdobích realizace budou výstupy vyhodnoceny a aktualizovány, ať už v rámci metodických textů či postupů ve vazbě na aktuální potřeby odborných pracovníků či klientů samotných.


26. října 2018 - Od listopadu započalo Město Ústí nad Orlicí realizovat nový projekt financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu je profesionalizace sociální práce ve správním obvodu Města Ústí nad Orlicí, a to aktualizací standardů výkonu sociálně-právní ochrany dětí, mezirezortní spoluprací, podporou profesního rozvoje CS sociálních pracovníků a propagací sociální práce směrem k široké veřejnosti. Posílením profesních kompetencí osob z CS bude dosaženo zvýšení kvality výkonu přímé práce s klienty ohroženými sociálním vyloučením.

Cílovou skupinou jsou jednak sociální pracovníci, zaměstnanci Města Ústí nad Orlicí vykonávající agendu sociálně-právní ochrany dětí, kteří se budou spolupodílet na aktualizaci standardů výkonu sociálně-právní ochrany a budou využívat podpory svého profesního rozvoje aktivní účastí ve vzdělávacích programech s akreditací MPSV ČR v inovativních metodách sociální práce (mediace, facilitace, koučování), přičemž následně budou nově získané znalosti a dovednosti rozvíjet prostřednictvím inidividuálního mentorinku a skupinových supervizí reflektujících jejich výkon sociální práce. Dále se jedná o osoby z CS osob sociálně vyloučených a osob se sociálním vyloučením ohrožených v předmětném správním obvodu, které budou zapojeny do Propagace nových řešení sociální práce při výkonu sociálně-právní ochrany dětí, a to prostřednictví konference inovativních nástrojů sociální práce pro širokou veřejnost, kdy budou moci využívat nově vytvořených informačních letáků a videospotů zaměřených na využití inovativních metod sociální práce (mediace, facilitace, koučování...) jakožto inspirativních zdrojů pro řešení svých nepříznivých životních situací.

  

Aktivity konané v rámci projektu:


Letáky: 

opatro

Opatrovník

kurat

Kurátor pro mládež

nrp

Pracovník NRP

kids

Děti 

teen

Dospívající

metody

Metody práce

 


Video spoty:

 

soc projekt ospod 2019