Přejít na obsah

Soutěžní návrhy Revitalizace území PERLA 01

  Popis u jednotlivých návrhů je převzat z textových částí soutěžních návrhů, nejedná se tedy o hodnocení poroty.   Upozorňujeme na velký objem stahovaných dokumentů PDF (velikost 10-80 MB) a proto pro prohlížení jednotlivých návrhů doporučujeme si je před otevřením nejprve stáhnout na vlastní počítač. Děkujeme za pochopení.   Návrh 1: Celému prostoru Nového náměstí dominuje městská vyhlídková věž Perla s otáčivým pódiem a svítící perlou v koruně stavby. Věž by měla i svou propagační funkci. Ve dnech státních svátků a dalších významných dnech by věž svítila zevnitř z prostoru schodiště, kde bude nainstalována světelná programovatelná aparatura, například trojbarevně v národních barvách ve dnech státních svátků.
Návrh 2: Původní dlážděný dvůr s charakteristickou dominantou továrního komína funguje jako příjemné vnitřní náměstíčko a styčný bod průchodů z okolních ulic. Je to jedinečný veřejný prostor, který si přes den udržuje specifickou atmosféru intimity a večer se může proměnit v otevřené venkovní foyer alternativní klubové scény.
Návrh 3: Multifunkční centrum Perla 02 je řešen, jako samostatný prostor kolem otevřeného elipsovitého náměstí, které formálně připomínajícím perlu s vnitřními rampami propojujícími ochozy jednotlivých pater uvnitř objektu. Ve vnitřním prostoru je navržena kašna a celý amfiteátr může sloužit 24 hodin denně, třeba jako divadlo, nebo místo schůzek.
Návrh 4: Vnitřní dvůr je celý zastřešen lehkou prosklenou konstrukcí a slouží jako krytý víceúčelový prostor, s přímou vazbou na objekt bývalé strojovny s kotelnou. Atrium se dá využít pro pořádání výstav, různé společenské akce, venkovní sezení restaurace a kavárny. Součástí atria je dvoupodlažní prosklený spojovací objekt mezi strojovnou a historickou budovou v ulici 17. listopadu.
Návrh 5: Východní fasáda objektu elektrorozvodny bude prosklená, evokující vzpomínku na světlíky původních výrobních hal. V prosklené fasádě je situovaný hlavní vstup do objektu. Před galerií budou osazené čtyři řady původních litinových sloupů v původních rozestupech.
Návrh 6: Efekt umístění parkovacího domu je nasnadě. Není nutné budovat nové kapacitní parkoviště, auta jsou chráněna a nezabírají prostory ulice, je využita stávající struktura, která jinak by již těžko nalezla smysluplné využití. Alternativně je do území možné přemístit autobusové nádraží, jehož stávající řešení i poloha jsou problematické.
Návrh 7: Zrekonstruovaná výrobní hala nabízí široké spektrum využití s důrazem na ekonomickou aktivitu odkazující na historické využití areálu. Hala má potenciál stát se sídlem „kreativního průmyslu", obsahující start-upové dílny, velkoprostorové kanceláře a ateliéry. Díky možnosti příčného severojižního dělení může každý nájemce získat formální průčelí ke své (re)prezentaci i zadní přístup pro zásobování.
Návrh 8: Prostor pro náměstí vzniká ubouráním nárožní budovy závodu PERLA 01 (bývalá ředitelna) při ulicích Lochmanova a 17. listopadu. Namísto stávajícího koutu v proluce se vzrostlou zelení a sochou světce by bylo v nové části náměstí vytvořeno místo s možností celodenního posezení. Náměstí bude cele dlážděno. Dopravní prostor pro automobily, byť materiálově odlišen, bude proti zbytku náměstí v jedné úrovni.
Návrh 9: Čtvercový systém skladby odkazuje na práci tkalcovského stavu. Jsou voleny přímé odstíny barev jako odkaz na Perlou vyráběné látky. Nové zděné a betonové konstrukce a rekonstruované původní konstrukce jsou laděny do neutrálních barev bílá, šedá, černá, odkazují na architekturu průmyslových staveb.
Návrh 10: V území jsou navrženy tři hlavní veřejná prostranství k různým formám využití dle typu vymezující zástavby. Tato prostranství jsou vzájemně propojena novými a částečně i stávajícími ulicemi, nádvořími a průchody tak, aby vytvořily atraktivní prostředí pro pohyb peších a zajistily jejich maximální využití návštěvníky ze širokého okolí.
Návrh 11: Hlavní parkovací kapacity jsou umístěny v prostoru areálu. Menší část parkovací kapacity je navržena ve spodní úrovni s jednopruhovým obousměrným vjezdem se světelnou signalizací z ulice Lochmanovy (24 stání). Povrchový parking, umístěný v prostoru mezi stávajícími hlavními halami je přístupný z nové propojovací komunikace (56 stání).
Návrh 12: Návrh nepředpokládá zachování většiny hal a jejich přístavků. Přesto by mělo být zachováno určité memento, pocit historie areálu. Tím se stávají zachované sloupy části jižní haly (tkalcovny). Vytvářejí novodobé sousoší, spojnici mezi historií a budoucností v novém centrálním prostoru areálu.
Návrh 13: Vnitřní klidové nádvoří má parametry pro vytvoření alternativní komorní scény s možností sledovat divadelní čí filmovou produkci z navazujícího schodiště nebo mobilního hlediště. Společně se sousedním konferenčním sálem, Roškotovým divadlem, Malou scénou tvoří možnost organizovat regionální festivaly a další akce.
Návrh 14: V posledních letech se postavilo nebo naplánovalo na 400 nových měst v Číně a 200 nových měst v Indii. V Evropě jsou to dohromady 4 města a v České republice ani jedno. Nestavíme nová města, jen do nekonečna rozšiřujeme ta stávající o další a další předměstí. Přemýšleli jsme o městě, které má své vlastní centrum – náměstí, své obchodní a bytové části, své správní centrum, svoje služby, obchody, tržiště, jednoduše všechny ty obyčejné věci, jako všechna ostatní města.
Návrh 15: Navrženy jsou malometrážní byty převážně 2+kk ve třech samostatných blocích s pronajímatelným ustoupeným parterem navazujícím na chodník ulice 17. listopadu, parking i mimo plochu domu pod veřejným prostranstvím.
Návrh 16: Prodej částí hal s pozemkem investorům podle modelu: ucelená část haly = stavební pozemek. Koupenou část haly může investor využít v nynější podobě, přestavět pro novou funkci, nebo zbourat a stavět znovu, či zachovat jen fragmenty hal. Parcely budou využity polyfunkčním způsobem dle územního plánu, je možnost umístit zde veřejné i soukromé funkce; vylučují se funkce zatěžujících plochu a okolí dopravou, hlukem apod.
Návrh 17: Následujícím krokem k oživení a zpřístupnění areálu je redukce jeho střešních ploch silným gestem, které se v návrhu projevuje vytvořením veřejného náměstí. V počáteční fázi projektu je definováno jako náměstí "observatoř", jež vnímáme jako základ jeho budoucího rozvoje směřovaného do podoby náměstí "středobodu".
Návrh 18: Při revitalizaci areálu Perla 01 by měl být kladen důraz na správný poměr mezi soukromými a veřejnými prostranstvími (cca 30/70%) a z toho vyplývající poměr mezi šířkou ulic a veřejných prostranství a výškou okolní zástavby. Také nově vytvořená uliční síť by se měla vyvarovat zbytečně dlouhých průběžných ulic a měla by vytvářet intimní prostory.
Návrh 19: Základní myšlenka návrhu vychází z principu tvorby tzv. Smart city = chytrých měst. Smart environment – klade důraz na energeticky efektivní, úsporná řešení s využitím obnovitelných zdrojů energie. Symbolem této snahy je umístění turbíny větrné elektrárny na komínu. Budovy v areálu by měly být koncipované jako energeticky soběstačné, takže z vnějších zdrojů by ideálně potřebovaly pouze přípojku vody.
Návrh 20: Prvním krokem budou navržené demolice, předpokládá se, že i k tomu bude třeba vstup dalšího investora. Dále bude vhodné zasanovat starší halu, a například zatím bez nástaveb ji již začít užívat, pronajímat. Tuto budovu by bylo vhodné ponechat městu.
Návrh 21: Nová ulice Střižná doplňuje komunikační skelet města; bez výkupu části pozemků ji lze při ústí do ulice Špindlerovy trasovat dočasně provizorně podél severní hrany severní haly; je řešena jako jednosměrka s obousměrným pohybem cyklistů. Pro realizaci navržené trasy jsou nutné výkupy části soukromých pozemků a demolice individuálních garáží, pro které je však navrženo nové umístění na stejném pozemku.
Návrh 22: Haly jsou ve špatném technickém stavu a nenašli jsme pro ně ekonomicky reálné a smysluplné využití. Navrhujeme tedy jejich odstranění. Stopu jejich výrazného charakteru bychom ale rádi na místě ponechali prostřednictvím recyklace jejich litinových sloupů, které mohou být znovu použity pro pergoly, loubí, herní a dělící prvky.
Návrh 23: Po podrobném zhodnocení stávající zástavby, jejího technického stavu a vyhodnocení jejího smysluplného využití dospěli autoři k doporučení takřka celý stavební fond zbourat a orientovat na zcela nové, kvalitní využití. Dle podmínek pouze uvažujeme se zachováním továrního komínu a částečným využitím původní kotelny integrované do navrženého objektu.
Návrh 24: Náš projekt vytváří fiktivní ústeckou čtvrť, která těží ze své historie. Nová vrstva obyvatel a aktivit sebou přináší život. Vznikají nová místa, avšak se stopou historie. Vhodná pro současné bydlení i práci a rekreaci. Snažíme se svým návrhem přitáhnout a přetáhnout centrum dále od náměstí. Věříme, že identická atmosféra místa je nenapodobitelná a dokáže vytvořit rovnocennou kvalitu. Perla není konkurentem náměstí, ale jeho sousedem v soužití.   Posouzení a hodnocení nabídek VZ souteže o urbaniosticko-architektonický návrh Revitalizace území PERLA 01.