Přejít na obsah

PO SILNÝCH BOUŘKÁCH MĚSTO PODNIKÁ DALŠÍ KROKY

V neděli 19. května a v pondělí 3. června postihly Ústí nad Orlicí extrémně silné bouřky, napáchaly velké škody na soukromém i městském majetku. Mezi nejvíce postižená místa patřily místní části Knapovec a Hylváty. Ihned začaly úklidové práce, zapojily se do nich hasičské jednotky města, městská společnost Tepvos, techniku nabídla i společnost Avena spol. s r. o., která hospodaří na zemědělských pozemcích v Knapovci.

 Po úklidu začal městský úřad podnikat kroky, které mají do budoucna zmírnit vznik obdobných škod. Jde o složitý úkol, protože dotčené pozemky většinou nejsou v majetku města. Opatření budou technicky i finančně náročná a vyžádají si delší časový úsek. V případě Knapovce musí být přijata opatření zmírňující erozi půdy. Město jedná o nápravě se společností Avena. Odbor životního prostředí oznámil erozi zemědělské půdy v Knapovci Státnímu pozemkovému úřadu, v jehož kompetenci je tyto negativní jevy evidovat a nastavovat příslušná opatření. O dané problematice jednal i osadní výbor v Knapovci. 

V Hylvátech vznikl problém na pozemcích, jejichž vlastníkem a správcem jsou Lesy České republiky. Zejména je třeba zabezpečit slepé koryto Knapovského potoka, které při výskytu extrémních srážek zatopuje přilehlé pozemky. Město s Lesy ČR vyvolalo jednání a žádalo, aby státní podnik zajistil nezbytná opatření na toku a nechal vyčistit koryto potoka. Lesy ČR se tímto podnětem budou zabývat.

3K0A2053