Přejít na obsah
Územní plán je uložen na stavebním úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, na Městském úřadu v Brandýse nad Orlicí a na Krajském úřadě Pardubického kraje, oddělení územního plánování. 

Územní plán Brandýs nad Orlicí

Dne 25.5.2020 byl Zastupitelstvem města Brandýs nad Orlicí vydán Územní plán Brandýs nad Orlicí, který nabyl účinnosti dne 17.6.2020.

Textová část - opatření obecné povahy

Hlavní výkres 

Koordinační výkres

Koordinační výkres - příloha č.1

Výkres veřejně prospěšných staveb

Technická infrastruktura

Výkres základního členění území 

Výkres širších vztahů

Zábory ZPF