Přejít na obsah

Územní plán včetně Změny č. 1 a úplného znění je uložen na stavebním úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, na Obecním úřadu ve Voděradech a na Krajském úřadu Pardubického kraje, oddělení územního plánování. 


Úplné znění Územního plánu Voděrady po vydání změny č. 1 

Toto vyhotovení územního plánu zahrnuje úplné znění k 03.01.2020. 

Textová část

Hlavní výkres 

Koordinační výkres

Výkres členění území

Technická infrastruktura


Územní plán Voděrady

Dne 25.5.2012 byl Zastupitelstvem obce Voděrady vydán Územní plán Voděrady, který nabyl účinnosti dne 15.6.2012.

Textová část - opatření obecné povahy

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Technická infrastruktura

Výkres základního členění území

Výkres širších vztahů

Zábory ZPF


Změna č. 1 Územního plánu Voděrady

Dne 13. 12. 2019 byla Zastupitelstvem obce Voděrady vydána Změna č. 1 Územního plánu Voděrady, která nabyla účinnosti dne 03.01.2020. 

Textová část - opatření obecné povahy

Hlavní výkres

Koordinační výkres


Zpráva o uplatňování Územního plánu Voděrady

Dne 09. 12. 2016 byla Zastupitelstvem obce Voděrady schválena Zpráva o uplatňování Územního plánu Voděrady.