Přejít na obsah

Dne 9.6.2008 byl Zastupitelstvem obce Velká Skrovnice vydán Územní plán Velká Skrovnice, který nabyl účinnosti dne 25.6.2008. Územní plán je uložen na stavebním úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, na Obecním úřadu ve Velké Skrovnici a na Krajském úřadě Pardubického kraje, oddělení územního plánování.

Textová část - opatření obecné povahy

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Technická infrastruktura

Výkres VPS

Výkres základního členění území

Zábory ZPF 


Zpráva o uplatňování Územního plánu Velká Skrovnice 

Dne 21. 11. 2022 byla Zastupitelstvem obce Velká Skrovnice schválena Zpráva o uplatňování Územního plánu Velká Skrovnice.