Přejít na obsah

Územní plán je uložen na stavebním úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, na Obecním úřadu v Sudislavi nad Orlicí a na Krajském úřadu Pardubického kraje, oddělení územního plánování.


Územní plán Sudislav nad Orlicí 

Dne 13.11.2023 byl Zastupitelstvem obce Sudislav nad Orlicí vydán Územní plán Sudislav nad Orlicí, který nabyl účinnosti dne 8.12.2023.

Textová část - opatření obecné povahy

Hlavní výkres

Výkres základního členění území

Výkres veřejně prospěšných staveb

Koordinační výkres

Výkres sirších vztahů

Zábory ZPF