Přejít na obsah

Územní plán včetně Změny č. 1 a úplného znění je uložen na stavebním úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, na Obecním úřadu v Jehnědí a na Krajském úřadu Pardubického kraje, oddělení územního plánování. 


Úplné znění Územního plánu Jehnědí po vydání změny č. 1 

Toto vyhotovení územního plánu zahrnuje úplné znění k 17.6.2020. 

Textová část 

Hlavní výkres 

Koordinační výkres 

Výkres členění území

Výkres veřejně prospěšných staveb


Změna č. 1 Územního plánu Jehnědí 

Dne 25. 5. 2020 byla Zastupitelstvem obce Jehnědí vydána Změna č. 1 Územního plánu Jehnědí, která nabyla účinnosti dne 17.6.2020. 

Textová část - opatření obecné povahy 

Text s vyznačením změn

Hlavní výkres 

Koordinační výkres 

Výkres členění území

Výkres veřejně prospěšných staveb


Územní plán Jehnědí

Dne 14.9.2009 byl Zastupitelstvem obce Jehnědí vydán Územní plán Jehnědí, který nabyl účinnosti dne 1.10.2009. 

Textová část - opatření obecné povahy 

Hlavní výkres 

Koordinační výkres 

Technická infrastruktura 

Výkres základního členění území 

Výkres širších vztahů 

Zábory ZPF


Zpráva o uplatňování Územního plánu Jehnědí

Dne 25. 5. 2020 byla Zastupitelstvem obce Jehnědí schválena Zpráva o uplatňování Územního plánu Jehnědí.