Přejít na obsah

Dne 8.8.2019 byl Zastupitelstvem obce Hnátnice vydán Územní plán Hnátnice, který nabývá účinnosti dne 4.9.2019. Územní plán je uložen na stavebním úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, na Obecním úřadu v Hnátnici a na Krajském úřadě Pardubického kraje, oddělení územního plánování. 

Textová část - opatření obecné povahy

Hlavní výkres 

Koordinační výkres 

Technická infrastruktura

Výkres základního členění území 

Výkres širších vztahů

Zábory ZPF


Zpráva o uplatňování Územního plánu Hnátnice 

Dne 6. 11. 2023 byla Zastupitelstvem obce Hnátnice schválena Zpráva o uplatňování Územního plánu Hnátnice.