Přejít na obsah

Územní plán Dlouhá Třebová včetně Změny č. 1 a úplného znění je uložen na stavebním úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, na Obecním úřadu v Dlouhé Třebové a na Krajském úřadu Pardubického kraje, oddělení územního plánování.


Úplné znění Územního plánu Dlouhá Třebová po vydání změny č. 1 

Textová část 

Hlavní výkres 

Koordinační výkres 

Výkres členění území

Výkres veřejně prospěšných staveb


Změna č. 1 Územního plánu Dlouhá Třebová 

Dne 22. 5. 2023 byla Zastupitelstvem obce Dlouhá Třebová vydána Změna č. 1 Územního plánu Dlouhá Třebová, která nabyla účinnosti dne 16.6.2023. 

Textová část - opatření obecné povahy 

Text s vyznačením změn

Hlavní výkres 

Koordinační výkres 

Výkres členění území

Výkres veřejně prospěšných staveb


Územní plán Dlouhá Třebová

Dne 7.6.2010 byl Zastupitelstvem obce Dlouhá Třebová vydán Územní plán Dlouhá Třebová, který nabyl účinnosti dne 24.6.2010. 

Textová část - opatření obecné povahy

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Technická infrastruktura

Výkres VPS

Výkres základního členění území

Výkres širších vztahů

Zábory ZPF

 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dlouhá Třebová

Dne 28. 05. 2018 byla Zastupitelstvem obce Dlouhá Třebová schválena Zpráva o uplatňování Územního plánu Dlouhá Třebová.