Přejít na obsah Přejít na navigaci

Narození

Matriční úřad, provádí zápis do matriční knihy a vydání rodného listu na základě písemného hlášení o narození dítěte, které na matriku doručí zdravotnické zařízení, ve kterém se dítě narodilo.  Matriční úřad zašle prvopis (originál) matričního dokladu oprávněné osobě (zpravidla matce dítěte) na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti.

Podrobné informace naleznete v sekci Životní situace - narození


Vítání občánků

Město Ústí nad Orlicí pravidelně pořádá pro své nově narozené občánky slavnostní obřad Vítání na radnici. Pokud rodiče mají zájem se této slavnosti se svým dítětem zúčastnit, je třeba vyplnit přihlášku a doručit ji osobně nebo poštou na podatelnu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí. Agenda vítání občánků je vedena na pracovišti matriky.

Přihlášku je možné stáhnout ZDE.


Uzavření manželství formou občanského nebo církevního sňatku

Po vybrání místa a termínu se obraťte na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybrané místo k uzavření manželství spadá. Má-li být manželství uzavřeno církevní formou, je nutné se obrátit se také na osobu pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství.

Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin; jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka (podrobné informace vám sdělí kterýkoli matriční úřad).

Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před:

  • starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, a to pouze ve správním obvodu tohoto matričního úřadu

  • starostou nebo místostarostou obce, které nejsou matričním úřadem, je-li jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu, a to pouze ve správním obvodu této obce,

Formou církevního sňatku lze uzavřít manželství před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

Matriční úřad, v jehož správním obvodu došlo k uzavření manželství, provede zápis do knihy manželství a vydání oddacího listu na základě protokolu o uzavření manželství.

Podrobné informace naleznete v sekci Životní situace - uzavření manželství a přehled svatebních termínů


Uzavření registrovaného partnerství

Osoby stejného pohlaví mohou nově od 1.1.2024 prohlásit, že spolu vstupují do registrovaného partnerství před matričním úřadem v Ústí nad Orlicí. Místem pro přijetí prohlášení o vstupu do partnerství pro správní obvod matričního úřadu Ústí nad Orlicí je určena obřadní síň v budově radnice Města Ústí nad Orlicí, Sychrova č.p. 16, Ústí nad Orlicí. Dobou pro přijetí prohlášení o vstupu do partnerství jsou určeny následující termíny:

20.01.2024, 10.02.2024, 09.03.2024, 20.04.2024, 25.05.2024, 15.06.2024, 20.07.2024, 24.08.2024, 21.09.2024, 19.10.2024, 09.11.2024, 07.12.2024


Úmrtí

Matriční úřad, v jehož správním obvodu došlo k úmrtí fyzické osoby, provede zápis do matriční knihy a vydání úmrtního listu na základě listu o prohlídce zemřelého, který vydal lékař prohlížející zemřelého. Matriční úřad zašle prvopis (originál) matričního dokladu oprávněné osobě (zpravidla vypraviteli pohřbu) na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti.


Vydání druhopisu matričního dokladu (např. při ztrátě)

Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního list může matriční úřad vydat jeho druhopis. Žadatel se obrátí osobně nebo písemně na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.

Požádat lze o matriční doklad za svého manžela, sourozence, rodiče, prarodiče, děti, vnuky či vnučky, případně pravnuky a pravnučky. V případě žádosti o matriční doklady ostatních osob je třeba doložit zmocnění ve formě ověřené písemné plné moci.


Poplatky

Vydání prvopisu matričního dokladu nepodléhá správnímu poplatku.

Vydání druhopisu matričního dokladu podléhá správnímu poplatku 300,- Kč.

Matriční agendy se provádí na budově B Městského úřadu Ústí nad Orlicí, Mírové náměstí č.p. 7