Přejít na obsah Přejít na navigaci

Výkon těchto agend zajišťuje Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend.

Občanské průkazy

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena. Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Občan může podat žádost o vydání občanského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22.

Občan, který žádá o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s čipem nebo bez čipu, nepodává vyplněnou žádost na úředním tiskopisu, pouze předloží požadované doklady. Žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost. 

Všechny typy občanských průkazů lze použít jako cestovní doklad k cestě do států Evropské unie.

Poplatky

Podrobné informace ZDE: Osobní doklady - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Cestovní doklady

Podrobné informace o vydávání cestovních dokladů naleznete ZDE.

Agenda občanských průkazů a cestovních dokladů se provádí v přízemí budovy B Městského úřadu Ústí nad Orlicí, Mírové náměstí č.p. 7.


Dále upozorňujeme:

Převzetí občanského průkazu nelze provést na ověřenou plnou moc.
 
Cestovní doklad lze převzít na ověřenou plnou moc.
 
Cestovní pas může převzít z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele a uvedením důvodu zplnomocnění k převzetí CD.
 
Pokud vyzvedává zákonný zástupce doklad pro dítě v jiném správním obvodu, než byla podána žádost o vydání dokladu, je povinen předložit rodný list dítěte, pokud dítě nemá uvedeno ve svém občanském průkazu či cestovním pasu.
 

Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin pouze u Ministerstva vnitra - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 ( metro C - stanice ,,Pražského povstání").